Daar is 44 Lewensregeenhede vir selfstandige ouer persone beskikbaar by Herfsland.

Een- en tweeslaapkamereenhede is beskikbaar, sommige met motorhuise en ander met afdakke.

Die volgende dienste is vanuit die Tuiste beskikbaar:

Etes, tuindienste, instandhoudingsdienste, kliniekdienste, aktiwieite en voorligting. Daar is ‘n kamer in die Tuiste beskikbaar vir tydelike sorg vir die inwoners van die eenhede bv na-operatiewe sorg of na ‘n val.

As gevolg van die ontwikkeling van verskeie aftree-oorde in die omgewing, kan Herfsland nie meer volgens ‘n waglys eenhede verkoop nie. Verkope sal in die toekoms geskied volgens die dringendheid van persone wat belangstel en die beskikbaarheid van fondse.

Kontakpersoon by Lewensregeenhede:
Johannie Louw
011 972 5417
johannie@herfsland.co.za

Aansoekvorms is hier beskikbaar.

There are 44 Life Right Units available for self-sufficient older persons at Herfsland;

One- or two bedroom units are available, some with garages and some with carports;

The services available for the residents of the house units are:

Meals, garden services, maintenance, clinic services, activities and information. A room in the Home is set aside for the residents of the units for temporally care for example after an operation or fall.

Due to the development of many retirement villages in the region, it is no longer possible to sell the units according to a waiting list. Units will be sold according to the urgency of the circumstances of the buyer or the availability of funds.

Contact person for the Life Right Units:
Johannie Louw
011 972 5417
johannie@herfsland.co.za

Application forms are available here.

aansoekvorm vir lewensregEENHEDE / APPLICATION FORM FOR life right UNITS